Kurs GTK+ – rozdział 8

0

8. Menu i toolbary

8.1. Menu programu

Ten rozdział opisuje tworzenie menu programu oraz paska narzędziowego.

Menu jest wykorzystywane w wielu programach.  Wykorzystuje się je, aby ułatwić dostęp do niektórych funkcji lub nie zaśmiecać głównego okna programu. W każdym razie menu jest to rzecz bardzo przydatna i warto wiedzieć, jak je utworzyć. Pasek menu tworzy się funkcją:

GtkWidget* gtk_menu_bar_new (void);

Jednak co nam z takiego paska, jak nic na nim nie ma. Menu do naszego paska można utworzyć funkcją:

GtkWidget* gtk_menu_new (void);

Wciąż jednak z wykorzystaniem tych dwóch funkcji nie stworzymy funkcjonalnego menu. Potrzebna jest jeszcze jedna z poniższych funkcji:

GtkWidget* gtk_menu_item_new_with_label (const gchar *label);
GtkWidget* gtk_menu_item_new_with_mnemonic (const gchar *label);

Czym one się różnią? Obie tworzą element menu z etykietą podaną w argumencie. Druga z nich pozwala jednak dodać mnemonikę, czyli literę, która pozwala na szybki dostęp do poszczególnych elementów menu z wykorzystaniem klawiatury. Dla przykładu – otwórz jakąś aplikację wykorzystującą paski menu, np. menedżer plików (Eksplorator Windows, Nautilus, Dolphin…) i wciśnij lewy Alt. Mnemoniki w menu programu powinny być teraz podkreślone. Dla menu „Plik” zazwyczaj jest to litera P. Wciśnij teraz tę literę trzymając wciąż Alt. Menu powinno się otworzyć. I po to właśnie są mnemoniki.

Warto również zaznaczyć, że mnemoniki można wykorzystać nie tylko przy tworzeniu menu. Wiele z omówionych wcześniej kontrolek, jak np. przyciski obsługuje mnemoniki. Zazwyczaj aby utworzyć jakąś kontrolkę z etykietą i z mnemoniką, wystarczy zmienić with_label na with_mnemonic w wywołaniu funkcji tworzącej daną kontrolkę.

No tak – mamy już utworzony pasek menu, mamy utworzone menu oraz jego elementy, czego więc brakuje? No tak – połączenia tych elementów w jedną całość. Od tego bowiem jest funkcja:

void gtk_menu_shell_append (GtkMenuShell *menu_shell, GtkWidget *child);

Czym jednak w tej funkcji jest GtkMenuShell? Otóż widżety GtkMenuBar i GtkMenu dziedziczą właśnie GtkMenuShell – tak więc tej funkcji należy przekazać referencję do paska menu lub do samego menu.

Ostatnią funkcją, jaką należy wykorzystać, aby stworzyć działające menu programu jest:

void gtk_menu_item_set_submenu (GtkMenuItem *menu_item, GtkWidget *submenu);

Dodaje ona element do menu.

Warto również wiedzieć, czy użytkownik kliknął w jakiś element menu. Można użyć do tego zdarzenia, które nazywa się activate.

Aby zrozumieć, jak utworzyć menu programu, można przeanalizować poniższy kod źródłowy.

#include <gtk/gtk.h>

int main( int argc, char *argv[])
{
  GtkWidget *okno;
  GtkWidget *vbox;

  GtkWidget *pasek;
  GtkWidget *menu;
  GtkWidget *plik;
  GtkWidget *wyjdz;
  GtkWidget *etykieta1;

  gtk_init(&argc, &argv);

  okno = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
  gtk_window_set_position(GTK_WINDOW(okno), GTK_WIN_POS_CENTER);
  gtk_window_set_default_size(GTK_WINDOW(okno), 250, 200);
  gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(okno), "Kurs GTK+");

  vbox = gtk_vbox_new(FALSE, 0);
  gtk_container_add(GTK_CONTAINER(okno), vbox);
  etykieta1 = gtk_label_new("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. \
Maecenas sit amet magna in mi tincidunt iaculis sit amet quis augue. Curabitur libero est, \
vehicula vel consequat a, cursus sit amet risus. Nulla id eros arcu, sit amet dictum eros. \
Cras mollis, leo et dignissim bibendum, purus sapien interdum enim, ut.");
  gtk_label_set_line_wrap(GTK_LABEL(etykieta1), TRUE);

  pasek = gtk_menu_bar_new();
  menu = gtk_menu_new();

  plik = gtk_menu_item_new_with_mnemonic("_Plik");
  wyjdz = gtk_menu_item_new_with_mnemonic("_Wyjdź");

  gtk_menu_item_set_submenu(GTK_MENU_ITEM(plik), menu);
  gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(menu), wyjdz);
  gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(pasek), plik);
  gtk_box_pack_start(GTK_BOX(vbox), pasek, FALSE, FALSE, 0);

  gtk_box_pack_start(GTK_BOX(vbox), etykieta1, FALSE, FALSE, 3);

  g_signal_connect (G_OBJECT(okno), "destroy", G_CALLBACK(gtk_main_quit), NULL);
  g_signal_connect (G_OBJECT(wyjdz), "activate", G_CALLBACK(gtk_main_quit), NULL);

  gtk_widget_show_all(okno);

  gtk_main();

  return 0;
}

Działanie powyższego kodu jest następujące:

8.2. Stock items

Stock items to zbiór predefiniowanych etykiet, często połączonych z ikonami oraz czasami akceleratorami (o akceleratorach za chwilę), które można wykorzystać, by w łatwy sposób dodać do programu ikony, nie zwiększając jednocześnie jego wielkości lub etykiety automatycznie dostosowujące się do języka systemu użytkownika. Listę stock items można znaleźć na stronie dokumentacji GTK+.

Aby utworzyć nowy element menu korzystając ze stocku, należy posłużyć się funkcją:

GtkWidget* gtk_image_menu_item_new_from_stock (const gchar *stock_id, GtkAccelGroup *accel_group);

W pierwszym argumencie należy przekazać identyfikator stock itemu, a w drugim grupę akceleratorów. Tymczasowo można w drugim argumencie przekazać NULL, gdyż o akceleratorach – jak już pisałem – będzie za chwilę, natomiast w identyfikator przekazywany w pierwszym argumencie można zdobyć korzystając z powyższego linku prowadzącego do dokumentacji GTK+.

Linijkę:

wyjdz = gtk_menu_item_new_with_mnemonic("_Wyjdź");

Możesz więc już zastąpić z:

wyjdz = gtk_image_menu_item_new_from_stock(GTK_STOCK_QUIT, NULL);

GTK+ posiada własne ustawienia wspólne dla wszystkich aplikacji napisanych z jego wykorzystaniem. Może zdarzyć się tak, że w ustawieniach tych będzie wyłączone pokazywanie obrazków w menu. Wtedy należy to wymusić funkcją:

void gtk_image_menu_item_set_always_show_image (GtkImageMenuItem *image_menu_item, gboolean always_show);

W pierwszym argumencie należy przekazać referencję do widżetu typu GtkImageMenuItem (nasz element menu utworzony ze stocku się do nich zalicza), a w drugim TRUE, jeżeli chcesz, aby ikonka była zawsze pokazywana oraz FALSE w przeciwnym wypadku. Po wywołaniu funkcji gtk_image_menu_item_new_from_stock() możesz więc dopisać:

gtk_image_menu_item_set_always_show_image (GTK_IMAGE_MENU_ITEM(wyjdz), true);

Dzięki temu uzyskasz coś takiego:

 

8.3. Akceleratory

Akceleratory to skróty klawiszowe, pokazywane obok elementów menu. Aby z nich korzystać, należy utworzyć grupę akceleratorów. Robi się to funkcją:

GtkAccelGroup* gtk_accel_group_new (void);

Która nie przyjmuje żadnych argumentów, zwraca natomiast wskaźnik do obiektu typu GtkAccelGroup. Aby połączyć widżet z akceleratorem, należy wykorzystać funkcję:

void gtk_widget_add_accelerator (GtkWidget *widget, const gchar *accel_signal, GtkAccelGroup *accel_group, guint accel_key, GdkModifierType accel_mods, GtkAccelFlags accel_flags);

W pierwszym argumencie należy podać referencję do widżatu, do którego ma zostać podłączony akcelerator, w drugim nazwę zdarzenia, które ma zostać wysłane przy wywołaniu akceleratora, w następnym wskaźnik do grupy akceleratorów, w następnym wymagany klawisz, w kolejnym modyfikator (czyli dodatkowy wymagany klawisz, taki jak Ctrl, Alt, czy Shift – ich lista dostępna jest w dokumentacji GDK), a w ostatnim – flagi, których lista również jest dostępna na stronie dokumentacji GTK+. Do większości zastosowań wystarcza tylko GTK_ACCEL_VISIBLE – ustawia on widoczność akceleratora.

Aby akceleratory działały poprawnie, potrzebna jest jeszcze jedna funkcja. Jest nią:

void gtk_window_add_accel_group (GtkWindow *window, GtkAccelGroup *accel_group);

Łączy ona grupę akceleratorów z oknem.

Aby program po dodaniu obsługi akceleratorów się skompilował, należy jeszcze dołączyć plik gdk/gdkkeysyms.h.

Poniższy kod źródłowy ma za zadanie utworzyć okno, menu, oraz element z etykietą „Zakończ” pobraną ze stocku, oraz ze skrótem klawiaturowym Ctrl+Q.

#include <gtk/gtk.h>
#include <gdk/gdkkeysyms.h>

int main( int argc, char *argv[])
{
  GtkWidget *okno;
  GtkWidget *vbox;

  GtkWidget *pasek;
  GtkWidget *menu;
  GtkWidget *plik;
  GtkWidget *wyjdz;
  GtkWidget *etykieta1;

  GtkAccelGroup *grupa_akcel;

  gtk_init(&argc, &argv);

  okno = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
  gtk_window_set_position(GTK_WINDOW(okno), GTK_WIN_POS_CENTER);
  gtk_window_set_default_size(GTK_WINDOW(okno), 250, 200);
  gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(okno), "Kurs GTK+");

  vbox = gtk_vbox_new(FALSE, 0);
  gtk_container_add(GTK_CONTAINER(okno), vbox);
  etykieta1 = gtk_label_new("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. \
Maecenas sit amet magna in mi tincidunt iaculis sit amet quis augue. Curabitur libero est, \
vehicula vel consequat a, cursus sit amet risus. Nulla id eros arcu, sit amet dictum eros. \
Cras mollis, leo et dignissim bibendum, purus sapien interdum enim, ut.");
  gtk_label_set_line_wrap(GTK_LABEL(etykieta1), TRUE);

  pasek = gtk_menu_bar_new();
  menu = gtk_menu_new();
  grupa_akcel = gtk_accel_group_new();
  gtk_window_add_accel_group(GTK_WINDOW(okno), grupa_akcel);

  plik = gtk_menu_item_new_with_mnemonic("_Plik");
  wyjdz = gtk_image_menu_item_new_from_stock(GTK_STOCK_QUIT, NULL);
  gtk_image_menu_item_set_always_show_image (GTK_IMAGE_MENU_ITEM(wyjdz), true);
  gtk_widget_add_accelerator(wyjdz, "activate", grupa_akcel, GDK_q, GDK_CONTROL_MASK, GTK_ACCEL_VISIBLE);

  gtk_menu_item_set_submenu(GTK_MENU_ITEM(plik), menu);
  gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(menu), wyjdz);
  gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(pasek), plik);
  gtk_box_pack_start(GTK_BOX(vbox), pasek, FALSE, FALSE, 0);

  gtk_box_pack_start(GTK_BOX(vbox), etykieta1, FALSE, FALSE, 3);

  g_signal_connect (G_OBJECT(okno), "destroy", G_CALLBACK(gtk_main_quit), NULL);
  g_signal_connect (G_OBJECT(wyjdz), "activate", G_CALLBACK(gtk_main_quit), NULL);

  gtk_widget_show_all(okno);

  gtk_main();

  return 0;
}

Po skompilowaniu i uruchomieniu tak powstałego programu ujrzysz:

Po wciśnięciu kombinacji Ctrl+Q program powinien zakończyć działanie.

8.4. Separatory

Separatory przydają się, aby oddzielić kilka grup elementów menu. Tworzy się je funkcją:

GtkWidget* gtk_separator_menu_item_new (void);

Przyłącza się go do menu identycznie, jak w przypadku każdego innego elementu.

Poniższy kod źródłowy tworzy menu z elementami „Otwórz” i „Zakończ” oraz separatorem pomiędzy nimi:

#include <gtk/gtk.h>
#include <gdk/gdkkeysyms.h>

int main( int argc, char *argv[])
{
  GtkWidget *okno;
  GtkWidget *vbox;

  GtkWidget *pasek;
  GtkWidget *menu;
  GtkWidget *plik;
  GtkWidget *otworz;
  GtkWidget *separator;
  GtkWidget *wyjdz;
  GtkWidget *etykieta1;

  GtkAccelGroup *grupa_akcel;

  gtk_init(&argc, &argv);

  okno = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
  gtk_window_set_position(GTK_WINDOW(okno), GTK_WIN_POS_CENTER);
  gtk_window_set_default_size(GTK_WINDOW(okno), 250, 200);
  gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(okno), "Kurs GTK+");

  vbox = gtk_vbox_new(FALSE, 0);
  gtk_container_add(GTK_CONTAINER(okno), vbox);
  etykieta1 = gtk_label_new("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. \
Maecenas sit amet magna in mi tincidunt iaculis sit amet quis augue. Curabitur libero est, \
vehicula vel consequat a, cursus sit amet risus. Nulla id eros arcu, sit amet dictum eros. \
Cras mollis, leo et dignissim bibendum, purus sapien interdum enim, ut.");
  gtk_label_set_line_wrap(GTK_LABEL(etykieta1), TRUE);

  pasek = gtk_menu_bar_new();
  menu = gtk_menu_new();
  grupa_akcel = gtk_accel_group_new();
  gtk_window_add_accel_group(GTK_WINDOW(okno), grupa_akcel);

  plik = gtk_menu_item_new_with_mnemonic("_Plik");
  otworz = gtk_image_menu_item_new_from_stock(GTK_STOCK_OPEN, NULL);
  separator = gtk_separator_menu_item_new();
  wyjdz = gtk_image_menu_item_new_from_stock(GTK_STOCK_QUIT, NULL);
  gtk_image_menu_item_set_always_show_image (GTK_IMAGE_MENU_ITEM(otworz), true);
  gtk_image_menu_item_set_always_show_image (GTK_IMAGE_MENU_ITEM(wyjdz), true);
  gtk_widget_add_accelerator(otworz, "activate", grupa_akcel, GDK_o, GDK_CONTROL_MASK, GTK_ACCEL_VISIBLE);
  gtk_widget_add_accelerator(wyjdz, "activate", grupa_akcel, GDK_q, GDK_CONTROL_MASK, GTK_ACCEL_VISIBLE);

  gtk_menu_item_set_submenu(GTK_MENU_ITEM(plik), menu);
  gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(menu), otworz);
  gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(menu), separator);
  gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(menu), wyjdz);
  gtk_menu_shell_append(GTK_MENU_SHELL(pasek), plik);
  gtk_box_pack_start(GTK_BOX(vbox), pasek, FALSE, FALSE, 0);

  gtk_box_pack_start(GTK_BOX(vbox), etykieta1, FALSE, FALSE, 3);

  g_signal_connect (G_OBJECT(okno), "destroy", G_CALLBACK(gtk_main_quit), NULL);
  g_signal_connect (G_OBJECT(wyjdz), "activate", G_CALLBACK(gtk_main_quit), NULL);

  gtk_widget_show_all(okno);

  gtk_main();

  return 0;
}

Jego działanie jest następujące:

8.5. Paski narzędziowe

Pasków narzędziowych się używa, aby przyspieszyć pracę z programem, dając użytkownikowi natychmiastowy dostęp do funkcji takich jak np. otwieranie, zapisywanie, drukowanie, czy chociażby cofanie oraz ponawianie. Pasek narzędziowy tworzy się funkcją:

GtkWidget* gtk_toolbar_new (void);

Warto ustawić mu styl. W tym celu należy posłużyć się funkcją:

void gtk_toolbar_set_style (GtkToolbar *toolbar, GtkToolbarStyle style);

W pierwszym argumencie przyjmuje referencję do paska narzędziowego, a w drugim styl, których listę można znaleźć w dokumentacji GTK+.

Aby więc teraz utworzyć przycisk do naszego paska, należy wywołać:

GtkToolItem* gtk_tool_button_new_from_stock (const gchar *stock_id);

Funkcja ta w argumencie przyjmuje identyfikator obiektu ze stocku.

Aby dodać przycisk do paska, należy wywołać funkcję:

void gtk_toolbar_insert (GtkToolbar *toolbar, GtkToolItem *item, gint pos);

W pierwszym argumencie przyjmuje ona referencję do paska narzędziowego, w drugim referencję do elementu, który ma zostać dodany, a w ostatnim żądaną pozycję. Aby umieścić element na końcu, można przekazać w ostatnim argumencie liczbę -1.

Poniższy kod źródłowy może pomóc zrozumieć, jak utworzyć pasek narzędziowy.

#include <gtk/gtk.h>

int main( int argc, char *argv[])
{
  GtkWidget *okno;
  GtkWidget *vbox;

  GtkWidget *pasek;
  GtkToolItem *nowy;
  GtkToolItem *otworz;
  GtkToolItem *zapisz;
  GtkToolItem *separator;
  GtkToolItem *wyjdz;

  gtk_init(&argc, &argv);

  okno = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
  gtk_window_set_position(GTK_WINDOW(okno), GTK_WIN_POS_CENTER);
  gtk_window_set_default_size(GTK_WINDOW(okno), 250, 200);
  gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(okno), "Kurs GTK+");

  vbox = gtk_vbox_new(FALSE, 0);
  gtk_container_add(GTK_CONTAINER(okno), vbox);

  pasek = gtk_toolbar_new();
  gtk_toolbar_set_style(GTK_TOOLBAR(pasek), GTK_TOOLBAR_ICONS);

  gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(pasek), 2);

  nowy = gtk_tool_button_new_from_stock(GTK_STOCK_NEW);
  gtk_toolbar_insert(GTK_TOOLBAR(pasek), nowy, -1);

  otworz = gtk_tool_button_new_from_stock(GTK_STOCK_OPEN);
  gtk_toolbar_insert(GTK_TOOLBAR(pasek), otworz, -1);

  zapisz = gtk_tool_button_new_from_stock(GTK_STOCK_SAVE);
  gtk_toolbar_insert(GTK_TOOLBAR(pasek), zapisz, -1);

  separator = gtk_separator_tool_item_new();
  gtk_toolbar_insert(GTK_TOOLBAR(pasek), separator, -1);

  wyjdz = gtk_tool_button_new_from_stock(GTK_STOCK_QUIT);
  gtk_toolbar_insert(GTK_TOOLBAR(pasek), wyjdz, -1);

  gtk_box_pack_start(GTK_BOX(vbox), pasek, FALSE, FALSE, 5);

  g_signal_connect(G_OBJECT(wyjdz), "clicked", G_CALLBACK(gtk_main_quit), NULL);
  g_signal_connect(G_OBJECT(okno), "destroy", G_CALLBACK(gtk_main_quit), NULL);

  gtk_widget_show_all(okno);

  gtk_main();

  return 0;
}

Po skompilowaniu powyższego kodu i uruchomieniu tak powstałego programu, powinieneś zobaczyć:

To koniec tego rozdziału kursu. W następnym postaram przybliżyć nieco dialogi.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>