Funkcje matematyczne w C++, część II

1

1. Wstęp

Niniejszy wpis na tym blogu jest kontynuacją innego wpisu, który można znaleźć tutaj. Nie będę się więc zbytnio rozpisywał we wstępie, gdyż potrzebne informacje się tam znajdują.

2. Funkcje

2.1. Podstawowe funkcje trygonometryczne

Zostaną tu opisane trzy podstawowe funkcje trygonometryczne. Są to: sinus, cosinus i tangens. Jako argument przyjmują kąt, który należy podać w radianach.

double sin (double);
double cos (double);
double tan (double);

2.2. Sinus, cosinus i tangens hiperboliczny

Oprócz funkcji sin(), cos() i tan() istnieją także sinh(), cosh() i tanh(), które różnią się tym, że zwracają kolejno sinus hiperboliczny, cosinus hiperboliczny, oraz tangens hiperboliczny.

double sinh (double);
double cosh (double);
double tanh (double);

2.3. Arcus sinus, cosinus, tangens

Nie zabrakło również funkcji zwracających arcus sinus, arcus cosinus, oraz arcus tangens. Te funkcje to: asin(), acos(), atan().

double asin (double);
double acos (double);
double atan (double);

2.4. Zamiana stopni na radiany

Jak wiadomo, liczba π (PI) to 180°. Zamiana więc stopni na radiany będzie zatem bardzo prosta, i wygląda tak:

double stopnie;
cout << "Podaj kat w stopniach: ";
cin >> stopnie;
double radiany = (stopnie * M_PI) / 180.0f;
cout << "Kat " << stopnie <<
   " wyrazony w radianach wynosi " << radiany
   << "." << endl;

2.5. Logarytmy

Do obliczania logarytmów służą funkcje log() oraz log10(). Obie funkcje przyjmują po jednym parametrze, obie funkcje zwracają wynik, lecz funkcja log() oblicza logarytm naturalny, czyli o podstawie e, a log10() oblicza logarytm o podstawie 10.

double log (double);
double log10 (double);

Przykład:

double liczba;
cout << "Podaj liczbe: ";
cin >> liczba;
double logarytm = log(liczba);
double logarytm10 = log10(liczba);
cout << "Logarytm naturalny liczby " << liczba <<
   " wynosi " << logarytm <<
   ", a logarytm o podstawie 10 wynosi " << logarytm10
   << "." << endl;

2.6. Moduł (wartość bezwzględna)

Do obliczania modułu danej liczby służy funkcja fabs(). Przyjmuje 1 parametr, oraz zwraca wynik.

double fabs (double);

Przykład:

double liczba;
cout << "Podaj liczbe: ";
cin >> liczba;
double modul = fabs(liczba);
cout << "Modul liczby " << liczba << " wynosi " <<
   modul << "." << endl;

3. Zakończenie

W tych dwóch częściach opisu biblioteki math.h opisałem kilkanaście najważniejszych funkcji. Tych funkcji jest dużo więcej i można je znaleźć na innych stronach w internecie. Pomoc w języku polskim można znaleźć na przykład na Wikibooks.

Na tym kończę opis biblioteki math.h. Kolejne porady już wkrótce! Pozdro!

Jeden komentarz

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>